TÁMOP - 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás intézményi szintű megvalósítása Rumban

 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés ? Innovatív intézményekben

A ?Kompetencia alapú oktatás intézményi szintű megvalósítása Rumban? című projekttel 22 000 000 Ft támogatást nyert el intézményünk.

A projekt lebonyolítása során a kompetencia alapú oktatás implementációja, az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása történt meg.

Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése mindkét óvodai csoportunkban.

Iskolánkban a 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben: Idegen nyelvi (angol) programcsomag bevezetése az iskola 7. évfolyamán. Szociális programcsomag bevezetése az 1., 5. és 7. évfolyamokon. Szövegértés ?B? program az 5. évfolyamon. Tantárgytömbösített oktatás bevezetése. Ember és természet műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása az 5. évfolyamon.

Módszertani kultúra fejlesztése

Egy három hetet meghaladó projekt, egy témahét, egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként. Digitális tartalmak, taneszközök használata.

A kompetencia alapú oktatás keretében megtartott tanórák legalább 50 %-ában IKT eszközök használata, az óvodában pedig IKT eszközök használata az óvoda pedagógusok foglalkozásokra való felkészülésének támogatására, illetve a foglalkozások megvalósítása során.

Pedagógusok továbbképzése - óvodában 3 fő összesen 270 órában, az iskolában 8 fő összesen 760 órában, - a kompetencia alapú oktatás bevezetésének támogatásához.

Az óvodában Kooperatív tanulás, Differenciálás heterogén csoportban, Hatékony gyermek-megismerési technikák, Óvoda-iskola közötti átmenet, A kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés, az iskolában Tanórai differenciálás heterogén csoportban, Drámapedagógia, IKT alkalmazása az oktatásban módszertani képzések.

A fejlesztési program megvalósítását szaktanácsadók (Kompetenciaterületi mentor?szaktanácsadó, Intézményi folyamat-tanácsadó, IKT fejlesztési mentor, illetve IKT folyamat-tanácsadó) segítették, óvodánál 70 órányi, iskolánál 169 órányi tanácsadással.

Jellegzetes módszerek bevezetése: kooperatív tanulás, projektmódszer, vita, dráma, kutatás, felfedezés, terepgyakorlat, interjúkészítés és újságírás.

 

A pedagógiai fejlesztés folyamatának várható eredményei az óvodában

Komplex szemléletváltás az adaptáló óvodapedagógusok körében. Olyan eszmerendszer kialakulása, amely átláthatóvá teszi az óvodai nevelés cél- és feladatrendszerét. Alapvető kultúrtechnikák megfogalmazása, amelyek a gyermekek iskolai beilleszkedését segítik. Olyan mérési, fejlődést nyomon követő eljárásrendszer kidolgozása, amely a gyermekek cselekvésébe, játékába ágyazottan figyelhető meg. A programcsomag egésze a kompetens személyiség alakítására, komplex fejlesztésére törekszik, alkalmas az egész életen át tartó tanulás megalapozására, úgy, hogy figyelembe veszi az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságait, főbb tevékenységi köreit.

A pedagógiai fejlesztés folyamatának várható eredményei az iskolában

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák olyan attitűdök, képességek és készségek, amelyek az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének alapját képezik. E terület fejlesztése során erősödik az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának bátorsága. A reális énkép kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális egyéni célok kitűzésének és követésének, a szabályok és a vágyak összehangolásának, a cselekvési alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményezőkészség, az akaraterő és a kitartás. A társas viselkedés terén pedig az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, a konfliktustűrő, -kezelő, -megoldó képesség, valamint a vezető- és szervezőképesség kap kitüntetett szerepet. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével és a kapcsolódó újszerű tanulásszervezési módszerek alkalmazásával biztosított lesz iskolánkban a tanulók differenciált fejlesztése, hiszen a programcsomagok több felhasználási lehetőséget kínálnak erre. A pedagógusoknak lehetőségük lesz akár a csoportra, akár az egyénre szabott fejlesztési programok kialakítására. A tevékenységre épülő módszer, a tanulók kooperatív munkálkodása növeli a tanulói motivációt, hiszen nagyon széles tevékenységkört von be a nevelés-oktatás folyamatába. A tanulási hátrányok, a lemorzsolódás csökken. Az új munkaformákkal fejlődik az óvodás gyerekek és az iskolás tanulók szocializációja - együttműködési készségük javul. A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében is sok lehetőség rejlik. A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek bevezetése, elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését eredményezi, a szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. Lehetővé teszi a tanulók sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodásához szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését. A digitális írástudás a tanulóink körében mindennapi gyakorlattá válik. A megvalósuló fejlesztés komplex módon járul hozzá az oktatás-nevelés minőségének javulásához.

Kraft Béla László

intézményvezető, projektmenedzser

 

Előző oldal: HEFOP - 3.1.3/B   Következő oldal: NYDOP - 5.3.1