NYDOP - 5.3.1

 

 

A Rumi Rajki István ÁMK óvodája és iskolája épületének akadálymentes felújítása, bővítése, modernizációja

A projekt keretében Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése kiírásra a Rum Községi Önkormányzat nevében megírt és benyújtott pályázatommal elnyertük a 153 millió Ft összegű támogatást. A pályázat megírásán kívül itt is projektmenedzserként irányíthattam a megvalósítást.

A fenntartó által vállalt önrésszel és 11 millió Ft egyéb támogatással együtt több mint 173 millió Ft-ot fordíthatunk a Rumi Rajki István ÁMK óvodája és iskolája épületének akadálymentes felújítására, bővítésére, modernizálására a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására.

A projekt tartalma, az elvégzett legfontosabb tevékenységek

Az óvoda épület bővítése, benne többcélú tornaszoba, sportszertár, nevelőtestületi szoba, egyéni fejlesztőszoba, beteg elkülönítő, raktár, szertár kialakítása. A már meglévő helyiségek felújítása, korszerűsítése. A csoportszobákba új padlóburkolat, új nyílászárók, külső vakolás.

A gyermeköltöző, mosdók megnagyobbítása. A gyermekmosdó, WC, vízvezeték- és elektromos hálózat felújítása, energiatakarékosabb fűtés és világítás. A játszóudvart EU-s szabványoknak megfelelően átépíttettük: játszó-, pihenő-, sportterület létesítése a szükséges közlekedő- és zöldfelületekkel.

Az általános iskola két, egymásra merőleges, de különálló épületét oly módon építettük egybe, hogy a bővítésben helyet kaptak a jelenleg hiányzó helyiségek, s az iskolai élet jobban szervezhető lett. Az összeépítés nyomán keletkezett bővítésben 4 új tanterem, folyosó, zsibongó, vizesblokk került kialakításra.

A meglévő alsó tagozatos épületrész belső átalakításával funkciót váltott, s technikaterem szertárral, irodák, tanári és fejlesztő szoba kapott benne helyet. Mindkét épületnél megtörtént a gyengeáramú hálózat (tűzjelző; vagyonvédelem; hangosítás, tv, számítógépes hálózat) kiépítése. A beruházással, fejlesztéssel érintett épületrészek vonatkozásában megvalósítottuk a valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítést. Felújítottuk a régi épület tetőhéjalását. Az új helyiségekbe a többfunkciós használatot lehetővé tevő berendezéseket, korosztályi méreteknek, ergonómiai követelményeknek megfelelő, könnyen mozgatható bútorokat vásároltunk. Az udvarban nyitott, fedett kerékpártárolót az utcán mindkét épület előtt parkolókat alakítottunk ki.

Kraft Béla László intézményvezető, projektmenedzserA NYDOP projekt részletes tartalma

Az ÁMK két intézményegysége épületeinek felújítása, bővítése, korszerűsítése (infrastruktúra és eszközfejlesztés) biztosítja a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételeket. A támogatás segítségével korszerűsített, energiatakarékos óvodaépületben a bővítés megszűnteti a fontos helyiségek hiányát, zsúfoltságát, többfunkcióssá is teszi azt. A tornaszoba, fejlesztő szoba magasabb szintű funkcionalitást biztosít. Az iskolában a tanterem összevonások, új tantermek építése, kiszolgáló, szertár helyiségek kialakítása megszűnteti a zsúfoltságot. Az akadálymentesítéssel elhárul minden akadály a fogyatékossággal küzdő gyermekek, tanulók fogadása elől. A projekt megvalósítása előnyösen hat a közoktatási szolgáltatások - a Rum és környéke mikrotérség sajátos településszerkezetét figyelembe vevő - elérhetőségének biztosítására és a szolgáltatás minőségének javítására. A demográfiailag stagnáló népességű településeinken levő intézményünk fejlesztésének támogatása a mikro-térségen belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű óvoda, iskola megteremtése a mikrotérség hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. Az óvoda és iskola eddig megszerzett pozíciója, elismertsége a térségen belül várhatóan tovább javul, melynek eredményeképpen tovább nő a környező 11 településről bejáró tanulók száma. Jelenleg a tanulók 38 %-a jár hozzánk a 8 társuláson kívüli településről. Arányuk évről évre nőtt, de a projekt megvalósítását követően további 20 %-os növekedésre számítunk. A környező településeken élő szülők eddig is jelentős számban tették le voksukat óvodánkra, iskolánkra. Az Európai Unió támogatásával minden esélyünk megteremtődik további települések társulásba történő bevonására, s a kistérségi társulás mikrotérségének központi iskolájává, igazi oktatási centrumává válni. Az iskola, óvoda stabilizációja fellendíti az újonnan megnyílt lakóövezet telekeladásait, s ez a lakossági valamint a gyermek és tanulólétszám 5-7 %-os emelkedését eredményezi. A Rumi Rajki István ÁMK Játékvár Óvodája épülete 1975-ben épült az általános iskola hatalmas udvarának hátsó felébe, így bár külön helyrajzi számon és utca, házszám alatt, de egy közös udvarban található az iskolával. A 35 éves lapos tetejű épület minden szempontból elavult, leromlott állagú volt, s nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Hőszigetelése kritikus, nyílászáróin zárt állapotban is befújt a szél. A lapostető szigetelési hibái miatt gyakori a beázás. Egymást követik a csőtörések. A vizesblokk szerelvényei, berendezései elavultak. A fűtés korszerűtlen. Nincs akadálymentesítés. A külső vakolat omladozik. A csoportszobák eredeti, szürke linóleum padlója nem esztétikus, balesetveszélyes. Hiányoznak alapvető helyiségek (tornaszoba, orvosi szoba, beteg elkülönítő, logopédiai foglalkoztató), s a mindössze két kis alapterületű zsúfolt csoportszoba elégtelen feltétele a színvonalas nevelő-oktató munkának. Ennek ellenére a társuláson kívüli településekről is egyre több gyerek érkezik hozzánk. Meggyeskovácsiból iskolabusz szállítja az ovisokat. A játszóudvar összes udvari játéka az új EU-s elvárások miatt cserére szorul, a meglévő játékok balesetveszélyesek, korszerűtlenek. Az általános iskola egy udvarban, két külön épülettömbben működött. Bár 2004-ben mindkét épület felújításon esett át, s így megoldódott a nyílászárók cseréje, parketta felújítás, s a nagyépület külső vakolása és cserepezése, de az oktató-nevelő munka hatékonyságát továbbra is számos hiányosság nehezítette. Az épületek különállása, a hiányzó szertárak, közösségi tér, porta, logopédiai foglalkoztató, valamint az alsó tagozatos osztálytermek rendkívül elhibázottan kicsi alapterülete építészeti megoldásért kiáltott. Az alsó tagozatos épület pala tető héjalása rendre beázott, s külső hőszigetelt vakolása is kívánatos lett vona. Mindkét intézményegység nélkülözte a kiépített gépjárműparkolókat, az autók rendszeresen az árokparton álltak. Nem volt kerékpártároló, pedig nagyon sok tanuló és alkalmazott érkezett az intézménybe kerékpárral. Az iskola szögesdrótos, rozsdás drótfonat kerítése kiábrándító volt. A tágas, gyönyörű, füves, fákkal körülvett udvarból hiányoztak az udvari bútorok, a töredezett betonjárdák illúziórombolóak voltak. Rumban befejeződött a csatornahálózat építése, s ezzel megvalósult a teljes közművesítés, mely további munkahely-teremtési lehetőségekkel kecsegtet. Az ide települt kábelkötegelő üzem első ütemben mintegy 60 főt foglalkoztat. Az újabb munkalehetőség vonzóvá teszi a letelepedést, s nagyobb ütemben folytatódik a telekvásárlás, építkezés az újonnan kialakított lakótelepen. Rábatöttösön a TSz telephelyén 25 embert foglalkoztató üzem működik, új lakótelkeket alakítottak ki, a 100 Ft-ért árult telkek beépítési kötelezettséggel szinte azonnal elkeltek, s már folynak az építkezések. A fenti fejlesztések következtében joggal feltételezzük a beiskolázási körzetben a pozitív irányú demográfiai változásokat. A gyermekszületésen kívül jelentős számban fordul elő beköltözés, hazaköltözés is településeinkre. A gyermek, illetve tanulólétszám várható szinten tartását, illetve csekély mértékű növekedését intézményeinkben az a tény is alátámasztja, hogy a szomszédos települések iskolái átszervezések, megszűntetések előtt állnak, illetve már történtek is ilyen lépések. A mi intézményünk pedig nagyon vonzó alternatívát jelent egyenlőre a szülőknek, gyerekeknek, de reményeink szerint rövid időn belül a községek önkormányzati döntéshozóinak is. Az utóbbi 4 év alatt az óvodába 2 főről 12-re, az iskolában 22-ről 52-re emelkedett a beiskolázási körzeten kívülről érkezett gyermekek, illetve tanulók száma. A beköltözéseknek és a tanulók más településekről történő bejárásának évről-évre történő növekedését ékesen bizonyítja, hogy míg 2002-ben 12 %-kal, 2007-ben már 60 %-kal haladta meg a tényleges tanulólétszám a születések alapján várható tanulólétszámot! Ezek a tények kikényszerítik a fejlesztést. Hosszú távú cél intézményünk fejlesztésével, a mikro térségen belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtésével a mikrotérség versenykepésségének biztosítása. Az óvoda és az iskola épületeinek akadálymentes fejlesztésével beiskolázási körzetünk települései népességmegtartó képességének, munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése. A költséghatékony működés kialakítása. A modern és racionálisan kialakított tanulási környezet megteremtése. A projekt konkrét célja a Rumi Rajki István ÁMK Napköziotthonos Óvodája, illetve Általános Iskolája épületeinek akadálymentes felújítása, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele volt a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Az infrastrukturális beruházás megvalósítása eredményeképpen intézményünkben biztosítható lesz a versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek elsajátítása, a tanulók kulcskompetenciáinak kialakítása, az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, az oktatás feltételrendszerében meglevő hátrányok csökkentése, a pedagógiai és módszertani reformok megalapozása, a tartalmi fejlesztések támogatása, az iskolai kudarcok csökkenése, az esélyegyenlőség növelése, az IKT komplex eszközrendszerének fogadása, korszerű és egészséges tanulási feltételek biztosítása. A beruházás közvetlen eredménye az óvodában a két csoportszoba, öltöző, vizesblokk felújítása, tornaszoba, nevelőtestületi szoba, kiscsoportos foglalkoztató, sport és általános szertár, raktár kialakítása. Fűtés, vízvezeték-, elektromos hálózat korszerűsítése. A játszóudvar teljesen átépítésre került. Az iskolában négy új, nagyobb osztályterem, szaktanterem, szertárak, vizesblokk épült. Megvalósult a fejlesztésben érintett épületrészek teljes akadálymentesítése, s kerékpár tárolót is alakítottunk ki. A fejlesztésben érintett helyiségek, egyéb objektumok az energia és környezetvédelmi előírások és szabványok szerint készültek. Intézményünk beiskolázási körzete Rum, Rábatöttös, Zsennye. A közvetlen célcsoportot elsősorban a 3 település szülői köre, jelenlegi és leendő óvodás gyermekei és iskolás tanulói alkotják. Számuk a születési adatokat meghazudtoló módon - a bevándorlás, beköltözések miatt - minden tanévben 5-10 %-kal több, mint amennyire a demográfiai adatok alapján számítani lehet. Az utóbbi évek sajátossága, hogy jelentősen bővült az a települési kör, ahonnét az óvodás gyermekek és iskolás tanulók érkeznek intézményünkbe. Négy év alatt mintegy megháromszorozódott a beiskolázási körzeten kívülről beíratottak száma. Ez a tény a születések számának stagnálása ellenére az elmúlt években a létszám folyamatos emelkedését eredményezte: óvoda 34, 38, 44, 53 ; iskola: 141, 142, 144, 157 fő. Jellemző a tanév közbeni növekedés is. A heterogén összetételű 49 fő óvodás és 175 általános iskolás tanuló az elmúlt tanévben 12 településről járt hozzánk, s ez a tendencia folytatódhat. Jelentős a Meggyeskovácsi, Kám, Csempeszkopács, Püspökmolnári településekről bejárók száma, de Táplánszentkeresztről, Csipkerekről, Egervölgyről is vannak tanulóink. A Meggyeskovácsi óvodásokat és a Püspökmolnári tanulókat az idei tanévtől iskolabusszal szállítjuk. Meggyeskovácsiból a tanulók többsége a cigány kisebbséghez tartozik, a Roma Kisebbségi Önkormányzat vezetőinek gyermekei is hozzánk járnak. Nő a hátrányos helyzetű, ezen belül a HHH , valamint az SNI tanulók száma. Az elmúlt években részt vettünk a képességkibontakoztató felkészítésben, az integrációs programban. A projekt természetesen érinti az ÁMK 18 fős szakalkalmazotti közösségét, 3 óvónő, 5 tanító, 10 tanár (közülük 5 szakvizsgázott, 1 gyógypedagógus, 4 fejlesztő pedagógus) végzettségű és beosztású pedagógusát. A projekt terve a képviselők, az ÁMK-szék, a DÖK, az SZM és a szakalkalmazotti közösség véleménye, javaslatai alapján készült. A korábbiakban leírt célok megvalósulása mindezen célcsoportok érdekeit szolgálja. A projekt tartalma a partnerekkel történő előzetes igényfelmérés és egyeztetés alapján körvonalazódott. Elkészült a fejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány és az óvoda és iskola-felújítás építészeti terve. A megvalósítás legfontosabb lépései: építési tervek véglegesítése, engedélyek beszerzése, közbeszerzési pályázatok lebonyolítása, építési munkák kiviteleztetése, tervezett eszközök beszerzése közbeszerzéssel. Építési ellenőr, könyvvizsgáló megbízása. Folyamatos adminisztráció, könyvelés, nyilvánosság biztosítása, beszámolások, előrehaladási jelentések. A végén műszaki átadás átvétel, a projekt zárása. Az elvégzendő legfontosabb tevékenységek: A konyhát, étkezőt is magába foglaló óvoda épület bővítése, benne többcélú tornaszoba, sportszertár, nevelőtestületi szoba, egyéni fejlesztőszoba, beteg elkülönítő, általános raktár, szertár kialakítása. A már meglévő helyiségek felújítása, korszerűsítése. A csoportszobákba új padlóburkolat, új nyílászárók, külső vakolás. A gyermeköltöző, mosdók megnagyobbítása. A gyermekmosdó, WC, vízvezeték- és elektromos hálózat felújítása, energiatakarékosabb fűtés és világítás. Gyengeáramú hálózat (tűzjelző hálózat; vagyonvédelem; hangosítás) kiépítése. Akadálymentesítés. Az új helyiségekbe a többfunkciós használatot lehetővé tevő berendezések, a korosztályi, ergonómiai követelményeknek megfelelő, könnyen mozgatható bútorok vásárlása. Az új, illetve felújított helyiségek berendezési tárgyait a vonatkozó előírások, eszközjegyzék alapján tervezzük. A játszóudvart EU-s szabványoknak megfelelően a mozgássérültekre is tekintettel átépíttettük: játszó-, pihenő-, sportterület létesítése a szükséges közlekedő- és zöldfelületekkel. Nyitott, fedett kerékpártárolót, az utcára parkolót építettünk. Az általános iskola két, egymásra merőleges de különálló épületét oly módon kívántuk egybeépíteni, hogy a bővítésben helyet kapjanak a jelenleg hiányzó helyiségek, s az iskolai élet jobban szervezhető legyen. Az összeépítés nyomán keletkező bővítésben lett 4 új tanterem, 1 szertár, zsibongó, vizesblokk. A meglévő alsótagozatos épületrész belső átalakításával funkciót váltott, s technikaterem szertárral, igazgatói, helyettesi, gazdasági iroda, tanári és fejlesztő szoba kapott benne helyet. Megtörtént a gyengeáramú hálózat (tűzjelző; vagyonvédelem; hangosítás, tv, számítógépes hálózat) kiépítése. Mindkét épületnél a beruházással, fejlesztéssel érintett épületrészek vonatkozásában megvalósítottuk a valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítést. Felújítottuk a régi épület tetőhéjalását. Az új helyiségekbe a többfunkciós használatot lehetővé tevő berendezéseket, korosztályi méreteknek, ergonómiai követelményeknek megfelelő, könnyen mozgatható bútorokat vásároltunk. Az udvarban kerékpártárolót az utcán mindkét épület előtt parkolókat alakítottunk ki. A fenti beruházások esetében az előírt követelményeknek való megfelelést a 19/2002. (V. 8.) OM rendelet betartásával, a közbeszerzési eljárás kiírásával és jogszabálynak megfelelő lebonyolításával, építési műszaki ellenőr alkalmazásával kívántuk biztosítani. A projektmenedzsment minden tagja vett már részt hasonló projektek lebonyolításában. A projekt keretében mindkét épületnél vállaltuk az energiatanúsítvány megszerzését, a bontási hulladékok újrahasznosítását.Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Iroda: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 16., II.em. 4

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda, Sopron
9400, Sopron, Verő József u. 1.


Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség:

http://www.nfu.hu/

Közreműködő Szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Nyugat-dunántúli Területi Iroda, Sopron
http://www.vati.hu/
Előző oldal: TÁMOP - 3.1.4  Következő oldal: HEFOP - 3.1.3