Intézmény bemutatása

A Rumi Rajki István Általános Iskola
Az intézmény bemutatása
 
Az intézmény működése és társadalmi környezete
 
A jogelőd Rumi Rajki István Általános Művelődési Központot fenntartó társulás 1982-ben Rum, Rábatöttös és Zsennye községek megállapodása alapján jött létre. A három önkormányzat kötött feladatellátási megállapodást a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásával, így 2008. szeptember 1-től a kistérségi társulás a fenntartója az intézménynek.
A települések Szombathelytől keletre, a Rába folyó partján, illetve közelében helyezkednek el. Rum a 87-es főközlekedési út mentén, a másik két település attól távolabb helyezkedik el. Mindhárom község magyar település, nemzetiségek nem élnek.
A nagyvilági zajtól messze, csendes erdők és mezők között élnek itt az emberek. A nagyvilág zaja messze van, de az itt élő emberek minden tettükkel, cselekedeteikkel, dolgos hétköznapjaikkal kapcsolatban - mégpedig többszálú kapcsolatban - vannak egymással és a környező településekkel.
A közelmúlt történelmében a beiskolázási körzet települései között már szoros együttműködés és kapcsolat volt. Közigazgatásilag a települések 1966-ben lettek Rum községi közös tanácsként összevonva. Rumban és Zsennyében 2008-ban befejeződött a csatornahálózat építése, s ezzel megvalósul a teljes közművesítés, mely további munkahely-teremtési lehetőségekkel kecsegtet.
A Rum Községi Önkormányzat képviselőtestületének eredményes tevékenysége folytán az 1150 fős település az elmúlt két évtizedben jelentősen fejlődött. Gáz, csatornahálózat közművesítés, úthálózat fejlesztés, intézménylétesítés, korszerűsítés, s egyéb beruházások tették élhetőbbé. Kiemelt támogatást élvezett az ÁMK működtetése. Új lakótelkek kialakítása történt meg, s értékesítésük van folyamatban. Mezőgazdasági termelőszövetkezet, magánvállalkozások mellett új, 60 főt foglalkoztató kábelkötegelő üzem települt ide. A kínálkozó munkalehetőség vonzóbbá teszi a letelepedést, s nagyobb ütemben folytatódik a telekvásárlás, építkezés az újonnan kialakított lakótelepen. A Szombathelyt a 8-as főúttal és Sárvárt Körmenddel összekötő utak kereszteződésében elterülő település kitűnően megközelíthető, jó autóbuszjáratokkal. 8 km-es körzetében 11 (ezer fő alatti) kistelepüléssel szomszédos, így a városoktól tisztes távolságban központi szerepet tölt be, vonzáskörzetként funkcionál.
A Rábatöttös Községi Önkormányzatnak az elnéptelenedést 100 Ft-os telkek eladásával sikerült megállítani, jól haladtak az építkezések, a lakosság és gyermeklétszám növekedése várható. A TSZ volt telephelyén 25 embert foglalkoztató textil feldolgozó üzem létesült.
A Zsennye Községi Önkormányzat a Békássy kastélyban működő országos hírű Művészeti Alkotó Otthon szellemiségére, a világhírű ezeréves kocsányos tölgyre, a Rába folyó jelenlétére, a községben letelepedett nagyszámú művész tevékenységére építve szervezi a falu életét és fejleszti a turizmust.
A fenti fejlesztések következtében joggal feltételezzük a beiskolázási körzetben a pozitív irányú demográfiai változásokat.
Az óvodába felvehető tanulók számát alapvetően a társult településeken született gyermekek száma határozza meg, de igen nagy jelentősége van a társuláson kívülről beíratott gyermekeknek is, ahogy ezt a várható, (születések számából kalkulált) és a ténylegesen beiratkozott óvodás gyermekek száma közti különbség is egyértelműen jelzi. A gyermekszületésen kívül jelentős számban fordul elő beköltözés, hazaköltözés is településeinkre. Az utóbbi években az iskolában 22-ről 89-re emelkedett a beiskolázási körzeten kívülről érkezett gyermekek, illetve tanulók száma, meghaladja az 50%-ot.
 
 
1. ábra: Tanulóink 18 környező településről érkeznek iskolánkba a 2013-2014-es tanévben.

Kistérségi, mikrotérségi, települési közoktatási hálózatban betöltött szerep a közszolgálatok elérhetősége szempontjából
 
A jogelőd Rumi Rajki István ÁMK megalakulásától kezdve a Rum és környéke mikrotérség oktatási nevelési, művelődési központja volt. A beiskolázási körzet a három alapító település közigazgatási területe, de a szabad kapacitás és az intézmény tevékenysége iránti egyre intenzívebb szülői érdeklődés évről-évre fokozódó mértékben tágítja e korlátokat. Az iskola több olyan többletszolgáltatást nyújt, mely kevés községi oktató-nevelőintézményt jellemez. Rendszeres az úszásoktatás, erdei iskola, erdélyi osztálykirándulás, alapfokú művészeti oktatás (táncművészet tanszakokon, szerződéssel). 2001. óta Diák Sportegyesület működik az iskolán belül. A tanulók két idegen nyelv (angol-német) tanulása közül választhatnak, akár emelt óraszámban is. Gyógypedagógus segíti az SNI tanulókat, logopédusunk foglalkozik a rászoruló gyerekekkel. 2000. óta rendezzük meg a kistérségi komplex tanulmányi versenyt, s az ugyancsak kistérségi szintű Vizuális találékonyság rajz és kézműves pályázatot és versenyt. Nagyszabású rendezvénysorozatunk a Magyar kultúra napjához kapcsolódó Rumi Rajki Kulturális Napok.
Az intézmény sikeres infrastrukturális és szakmai pályázataival tekintélyt, elismerést vívott ki a megye oktatási intézményei körében. A közoktatási feladatok közül a logopédiai ellátás és az iskolai napközi, tanulószobai ellátás szintén elérhető. A gyermekjóléti szolgáltatás megállapodás keretében biztosított.
A három alapító községben a lakossági mozgás (beköltözés) következtében a hátrányos helyzetű gyermekek száma is folyamatosan változó. A gyermekek létszámához viszonyítva 10 % körül mozog. Ez a létszám mind regionális szinten közepes csoporthoz tartozást jelen, míg az országos átlagnál a helyzet jobb.
 
Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei változása
 
Rum Községi Közös Tanácsa a meglévő intézmények összevonásával alapította a Rumi ÁMK-t, 1982. szeptember 1-től kezdte meg működését. 1990 óta Rum, Rábatöttös és Zsennye községek Önkormányzati Intézményfenntartó Társulása keretében működött. Az intézmény 1993. 01. 01. óta önállóan gazdálkodó költségvetési szerv volt. Költségvetését a fenntartó Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, a feladatellátási megállapodást kötő három önkormányzat - Rum, Zsennye, Rábatöttös - képviselőtestülete javaslatára hagyja jóvá. Finanszírozásához a három önkormányzat az állami normatív támogatáson felül a működéshez szükséges többlettámogatással is hozzájárult. 2001. január 1-től felvette a község neves szülöttének, Rumi Rajki István szobrászművésznek a nevét. A többcélú, integrált működésű alapellátó intézmény, szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében közoktatási, továbbá kulturális, művészeti, közművelődési és sportfeladatokat látott el. Az intézményegységek egymással együttműködtek, tevékenységüket összehangolták. Az intézmény funkciója, mint a lakóterület oktatási és művelődési centrumának, a teljes személyiségnek egész életen át tartó, differenciált fejlesztése volt. A 4 intézményegység 3 telephelyen működött. A Művelődési Ház és a Községi és Iskolai Könyvtár felújított épületében a nagyterem az iskola tornatermeként is funkcionált.
2013. január 1-től az iskola kivált az ÁMK-ból, s beolvadt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba, jelenleg annak intézményeként működik.
Az intézmény tanulólétszáma stabilan 170 fő körül mozog. A csökkenő települési gyermekszámot kompenzálni tudja a környező településekről bejáró gyermekek számának folyamatos növekedése. Az alsó tagozatos tanulók igen nagy számban részesülnek napközi otthonos ellátásban (2 napközis csoport). A felső tagozaton tanulószobai ellátás keretében biztosított a gyermekek tanulásának támogatása, az önálló tanulásra tanítása, hasznos délutáni foglalkozások szervezése, szintén 2 csoportban. Tanórán kívüli programokon, iskolán kívüli egyéb segítő programokon széles lehetőségeket biztosítanak a gyerekeknek. A pedagógia program részletesen meghatározza azokat a tevékenységfajtákat, amelyek a tanórán kívüli tehetséggondozást, illetve szükség esetén akár a felzárkóztatást is segíthetik. A program a beilleszkedési, tanulási kudarcnak kitett tanulók esetén szakmailag megalapozott eszközrendszert és tevékenységrendszert sorol fel a kompenzáció és prevenció érdekében.
Általános megoldásként alkalmazzuk a kompetencia alapú nevelés-oktatást. Generális bevezetése, a pedagógusok felkészítése megtörtént. A szakmai feltételektől elválaszthatatlanok az esélyegyenlőség elvét, a szolgáltatásokhoz való azonos hozzáférés esélyét biztosító épületadottságok és az infrastruktúra. Az iskolában az alapinfrastruktúra a felújítást, bővítést, korszerűsítést követően sokat javult. Az informatikai ellátottság a világháló használatának lehetősége átlagon felüli. Az informatikai kompetenciák alakításához szükséges oktató táblák az intézményben vannak, s tanévenként szélesedik a digitális tananyag használata. Elektronikus naplót alkalmazunk. Az iskola eredményességéről, az esélyegyenlőség biztosításának szakmai feltételeiről közelítőleg koherens mutatót adnak a kompetencia mérések eredményei. Az iskola tanulói többségükben az országos átlag felett teljesítenek. Az intézményben elkezdődött kompetencia alapú oktatás kezdeti finanszírozása a HEFOP-3.1.3. valamint a TÁMOP-3.1.4. pályázatból történt. Az innovatív szemlélet, a színvonalas szakmai munka (Meixner módszer, IKT alkalmazása, tanulói laptop program, integrált és kompetencia alapú oktatás, erdei iskola, ökoiskola) eredményeként már 19 településről járnak ide tanulók. Az egyre növekvő vidéki tanulók száma, aránya miatt 8 településre iskolabuszok indítása is szükségessé vált.
 
Infrastrukturális háttér: eszköz; ingatlan, és a humán erőforrás
 
Az iskolában - az óvodával együtt - igen jelentős beruházás valósult meg az elmúlt tanévkezdés előtt. A 2010. augusztus 28-án az épületek átadásával befejeződött a NYDOP-5.3.1 pályázat keretében zajló beruházás, mely az infrastruktúra, a tárgyi feltételek jelentős javulását hozta. Az általános iskola két, egymásra merőleges, de korábban különálló épületét összekötő épületrészben helyet kaptak az elmúlt időszakban hiányzó helyiségek, s az iskolai élet így jól szervezhető. A 4 új tanterem és az új kiszolgáló helyiségek viszonylag tágasak. A volt alsó tagozatos épületrész belső átalakításával létrejött technika szaktanterem, a különvált irodák, a szűk, de, mégis ember léptékű tanári és a kétszeres alapterületű fejlesztő szoba is jól funkcionálnak. A gyengeáramú hálózat még tartalmaz félmegoldásokat, lehetőségeket rejtő hiányosságokat. Az új bútorok jól szolgálnak, de kiegészítésük szükséges, pl. a folyosói öltözőszekrények feletti üresen tátongó terek kitöltése tároló szekrényekkel. Az udvarban kevés a kerékpártároló a jövőben szeretnénk növelni a tárolókapacitást, az utcán a gépjárműparkolók száma elegendő, de a kavicsburkolatú szakaszt mielőbb szilárd burkolattal célszerű ellátni. Az egész intézményt körülölelő esztétikus kerítés funkcióját jól tölti be. A kivitelezésben mutatkozó hibák jelentős része garanciális javítások során megoldódott. Az udvari játszótéri elemek korszerűsítését szükséges napirenden tartanunk.
A TÁMOP, TIOP pályázatok eszközbeszerzése az iskola és a könyvtár oktatási eszközrendszerét is jelentősen gazdagította. A TIOP-1.1.1/09 pályázat eszközbeszerzése keretében beszerzett 136 db tanulói, 6 db tanári laptop, a tároló-töltő szekrények, s az egyéb eszközök biztosítják, hogy a tanulói laptop program mind a 8 osztályban futhat. Az eredményesebb alkalmazást folyamatos műszaki fejlesztések segíthetik.
A klientúra által leginkább kifogásolt létesítményi probléma továbbra is a tornaterem iskolától való távolságát enyhíti, hogy az 1-2. osztály az óvoda tornaszobájában tarthatja testnevelés óráit. A többi osztálynak az ÁMK-tól ?bérelt? kultúrház nagyterem szolgál tornateremként. Az iskolai sportudvar jó lehetőségeket kínál, de létesítményei felújításra szorulnak. Az iskolai könyvtár a Kultúra Házában a községi könyvtár helyiségében, jó körülmények között működik. Előnyös a községi és iskolai könyvtár egysége, de hátrány az iskolától való távolsága. A TIOP könyvtári pályázatból jelentős informatikai fejlesztés valósult meg.
 
Személyi feltételek (pedagógusok, ügyviteli és technikai dolgozók, tartósan távollevők, üres állások és ezek helyettesítése, a tantestületen belüli felelősök, tisztségviselők).
 
2013. szeptember 1-től 15,5 fő pedagógus álláshelyünk van. Logopédus, gyógypedagógus: 1 fő óraadóként megbízási szerződéssel
Gyógypedagógus: 3 fő óraadóként megbízási szerződéssel segíti a nevelő-oktató munkát. A szakos ellátottságot a KLIK intézményeiből történő áttanításokkal tesszük teljessé.
 
Az intézmény pedagógusainak módszertani képzettsége (kiemelten a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani képzések, pl.: projektoktatás, kooperatív tanulási technikák, stb)
 
Az iskolában a HEFOP 3.1.3 pályázati támogatás keretében 10 pedagógus vett részt a megvalósításban, s a képzéseken. A nevelőtestület 10 pedagógusa programcsomagok adaptálásában vett részt: a szövegértés-szövegalkotás (3 fő), a matematika (2 fő) kompetenciaterületen kívül az IKT (3 fő) és az idegen nyelvi kompetencia (1 fő angol, 1 fő német) területhez kapcsolódóan. A TÁMOP 3.1.4 program keretében 9 pedagógus mintegy 1000 óra képzést teljesített a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódóan. 5 fő szakvizsgát tett, 4 fő egyetemi mesterképzésen szerzett diplomát.
 
Előző oldal: Közétkeztetés  Következő oldal: 2013/2014