Aktualitások

 

Aktualitások


Tornaterem épül Rumban, de ki építteti? Miért? Kinek?


Létrehozva: 2020.10.15., Beküldte: pappsz, Rovat: Általános hírek

Négy évtizednyi várakozás után mindenki szeme láttára épül Rumban az iskola udvarán a község valószínűsíthetően egyik legnagyszerűbb, legimpozánsabb épülete a TORNATEREM. Miért, s hogyan juthattunk idáig? Sokan találgatják, s keresik a választ a kérdésre, ezért most megosztom a tényeken alapuló, hiteles választ a Tisztelt Olvasókkal.

A MAGYAR KÖZLÖNY 2017. évi 81. számában jelent meg a Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata a Nemzeti KÖZNEVELÉSI Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről. Ebben a Kormány egyetért a Nemzeti KÖZNEVELÉSI Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal, további, az 1. mellékletben megjelölt helyszíneken az ott feltüntetett típusú tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével és megvalósításával. Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve készítse elő az 1. melléklet szerinti településeken a Beruházások fejlesztési koncepcióját, valamint azok helyszíneire vonatkozó javaslatát.
Az 1. számú mellékletben két Vas megyei iskola települése került megnevezésre.

Sorszám

Település

Fejlesztés

9.

Csákánydoroszló

"A" típusú tornaterem-fejlesztés

13.

Rum

"A" típusú tornaterem-fejlesztés

 
A Kormány 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelete az alábbiak szerint pontosítja:
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ beruházások:

13.

tornaterem-fejlesztés

Rum közigazgatási területen fekvő, belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlan (Általános iskola udvara)

 
A kormány tehát a két ütemben előírányzott összesen mintegy 100 iskola közül mindössze két Vas megyei iskolát tartott érdemesnek arra, hogy - egy KÖZNEVELÉSI PROGRAM keretében!!! - számára új, korszerű, minden igényt kielégítő tornaterem épülhessen. Egyik iskola a Rumi Rajki István Általános Iskola lett. Miért? Az Oktatási kormányzat a határozatot megelőzően országos felmérést végzett az állami fenntartású iskolák körében, hogy milyen feltételek állnak rendelkezésükre a törvényben kötelezően előírt mindennapos testnevelés megvalósításához. Ebben az intézmény vezetőjeként megfogalmaztam, hogy nincs saját tornatermünk, a testnevelés óráinkat rossz időben a Művelődési ház nagytermében tartjuk, mely oda-vissza 1 km távolságban van iskolánktól. Ezen kívül világossá tettem, hogy stabilan 170 fős körüli tanulólétszámmal működünk. Annak ellenére, hogy a beiskolázási körzetünkből (Rum, Zsennye, Rábatöttös) a tanulók száma a tanulólétszámunk 50%-át sem éri el. Köszönhető ez annak, hogy iskolánkban olyan kiemelkedő pedagógiai munka folyik, mely kivívja a szülők elismerését, s ennek eredményeként 25 km-es körzetből íratják be hozzánk gyermekeiket, mintegy 20 településről. Tanulóink átlag 50%-a a Vasvári és a Sárvári járásból jár intézményünkbe. Erre volt válasz a Kormányrendelet!
Amit 40 év alatt a mindenkori fenntartó elmulasztott kezdeményezni, azt mostanra a rumi iskola nevelőtestülete eredményes tevékenységével kiharcolta. A kormányzat rendeletével elismerte tornaterem igényünket, s méltányolta az iskola több évtizedes eredményes szakmai munkáját.
Az EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, amely létrejött egyrészről a Nemzeti Sportközpontok másrészről Rum Község Önkormányzata, s a Szombathelyi Tankerületi Központ között, arról rendelkezik, hogy a Tornaterem - természetesen - a Rumi Rajki István Általános Iskolához fog tartozni, vagyonkezelői joga tehát a Tornateremre is ki fog terjedni.
A fenti Beruházás - az Önkormányzatot terhelő feladatok kivételével- állami beruházásként kizárólag központi költségvetési forrásból valósul meg. Ráadásul a 223/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet ezt a programot nemzetgazdasági szempontból KIEMELT JELENTŐSÉGŰ KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSNAK minősítette!!!
A beruházás helyszíne számomra egyértelműnek tűnt, hogy az kizárólag az iskola udvara lehet, hisz itt 170 tanuló használja heti 40 órában, s csak így szüntethető meg az az áldatlan állapot mely a testnevelés órák megtartását évtizedeken át nehezítette,  s nyolc osztály vonult 1000-1000 métert naponta a testnevelés órák helyszínére. Az ingatlan tulajdonos három önkormányzat ezúttal támogatta a helyszín kijelölésével kapcsolatos javaslatomat, kérésemet.
A "Kormány 1777/2019. (XII. 23.) Korm. határozata a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építéséről" szerint a kormány egyetért a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építésének programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Rum belterület 472/2 helyrajzi számú ingatlanon. Egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek az érintett önkormányzatokat (Rum, Zsennye, Rábatöttös), mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosait illetik meg térítésmentesen, s a Szombathelyi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek. Az építkezést irányító, lebonyolító Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 604 471 073 forintban határozza meg, mely összeg jelentős tartalékot is magában foglal.
Az Önkormányzat az Együttműködési megállapodásban vállalta, hogy amennyiben a Beruházással érintett ingatlanon valamilyen felépítmény található, ezek lebontásáról saját költségén gondoskodik, hogy azok a Program végrehajtását semmilyen módon ne akadályozzák, illetve annak megvalósítását lehetővé tegyék. Továbbá az Önkormányzat köteles volt a területen található hulladék elszállításáról a munkaterület átadásáig gondoskodni. Nos, az iskola oly módon gondoskodott arról, hogy ez az önkormányzatnak ne jelentsen többletkiadást, hogy az épülő tornaterem helyén álló melléképület bontását, a törmelék elszállítását, a tereprendezést a szülők bevonásával oldotta meg. Ezúton is köszönöm a bontási munkákban részt vevő szülők, tanulók, támogatók igen jelentős, önzetlen segítségét!
Az építkezés a beruházó szervezet 3. közbeszerzési eljárása után vehette kezdetét, de mostanra magas színvonalon halad, s ha így folytatódik a munka, akkor márciusban sor kerülhet a műszaki átadásra.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a sok évtizedes álom megvalósulhasson.
-          Szeretném megköszönni Magyarország Kormányának, hogy érdemesnek találta intézményünket arra, hogy itt egy ilyen nagyszabású, s számunkra rendkívüli fontossággal bíró fejlesztés megvalósuljon, s ezt kormányrendeletekbe és külön kormányhatározatba is foglalta.
-          Köszönöm a fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központnak, hogy megláttatta a Kormánnyal, hogy iskolánk számára fontos ez a beruházás, s hogy érdemes is erre a nagyszabású fejlesztésre.
-          Köszönöm az iskola nevelőtestületének, az iskola minden dolgozójának az áldozatos munkáját, a szülők közösségének a hűségét, irányunkba való elköteleződését, mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a kormányhatározatot illetve ennek köszönhetően megvalósítható beruházást kiérdemeljük.
-          Végül köszönöm Rum, Rábatöttös, Zsennye községek önkormányzatainak, hogy az első pillanattól a kormányhatározatban foglaltak mellé álltak, nem gördítettek akadályokat, s határozatukkal is támogatták a megvalósítást!
A Kormány iskolai tornaterem beruházását azért tartom rendkívüli fontosságúnak, mert véleményem szerint nem csak arról van szó, hogy lényegesen javulhatnak iskolánkban a testnevelés, a sportolás, az egészséges életmódra nevelés feltételei, hanem arról is, hogy általa az iskola léte, tevékenysége, működése nyert hosszú távú megerősítést.
 
Kraft Béla László
intézményvezető


Előző oldal: Támop-3.1.7-11/2-2011-0206  Következő oldal: Könyvtár